ÖNEMLİ TARİHLER

iconKonuşmacılar

iconYETERLİK SINAVI

iconkurul toplantıları

DEPREMLER VE RUH SAĞLIĞI SEMPOZYUMUNA
DAVET

DEPREMLER VE RUH SAĞLIĞI SEMPOZYUMU
BİLİMSEL PROGRAM


ETKİNLİK ÖNERİ SİSTEMİEtkinlik Önerisi Son Gönderim Tarihi: 10 Temmuz 2023

Etkinlikler Nasıl Gönderilecek?

59. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde yer alması istenen bilimsel etkinlik önerileri “Öneri Başvuru ve Değerlendirme Sistemi” üzerinden gönderilecektir. Bilimsel Çalışma Birimlerine ait öneriler sadece ilgili Çalışma Birimi Koordinatörü tarafından sisteme yüklenmelidir. Bilimsel Çalışma Birimi Koordinatörlerinin Bilimsel Çalışma Birimi adına sisteme giriş için kullanacakları kullanıcı adı ve şifreleri e-posta yoluyla kendilerine gönderilecektir. Bilimsel Çalışma Birimi Koordinatörü kullanıcı hesabından sisteme yüklenmeyen öneriler ise bireysel öneri olarak değerlendirmeye alınacaktır. Etkinlik öneri sistemi bir oturum başkanı ile başvuru yapabilecek şekilde planlanmıştır.

Etkinlikler Nasıl Değerlendirilecek?

59. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nin bilimsel programı 24. Klinik Eğitim Sempozyumu’ndan bu yana uygulanan hakemlik/danışmanlık sistemi aracılığı ile belirlenecektir. Etkinlik önerileriniz, danışman hakemler tarafından değerlendirilecek, değerlendirmeler Bilimsel Düzenleme Kurulu tarafından gözden geçirilecektir. Süreç sonucunda önerilen etkinliğin Kongre’de sunulup sunulmayacağı, etkinlik kabul edilirse Kongre’de ne biçimde sunulacağına karar verilecektir. Etkinlik önerisinde bulunurken aşağıda yer alan etkinlik değerlendirme ölçütlerini dikkate alarak etkinlik önerinizi tanıtmanız ve başvuruyu yapmanız başvurunuzun daha uygun bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacaktır.

Etkinlik önerileri kabul edilen konuşmacılarımızın eğer talep ederlerse kongre kayıtları Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından karşılanabilecektir. Ancak ulaşım ve konaklama masraflarının konuşmacı tarafından karşılanması gerekmektedir.

Etkinlik değerlendirme ölçütleri aşağıda belirtilmiştir:

  Bilimsel etkinlik önerisinin güncel bilimsel veriler doğrultusunda planlanmış olması
  Etkinlik hedefinin açık ve gerçekçi olması
  Etkinliğin kongre izleyicilerine yönelik olması
  Önerinin etkinliğe, katılımcılara nasıl bir katkı getireceğinin açık olması
  Etkinliğin varsa kongre teması kapsamında olması
  Oturum konularının birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olması
  Etkinlik önerisinin özgün olması
  Etkinlik sunucularının yetkinliği
  Etkinlik önerisinin çalışma birimi tarafından yapılması
  Aynı etkinlik önerisinin daha önceki kongre programlarında yer alıp almaması
  Kongre programının uygunluğu

Hangi Tür Etkinlikler Önerilebilir?
Siz Olsaydınız Ne Yapardınız?

Yetkin bir uzmanın/eğiticinin belirli bir konuyu ve/ya da olguyu, katılımcılarla birlikte, adım adım ele aldığı ve etkileşime olanak tanıdığı oturumlardır. Her konunun/olgunun 5-8 soruya indirgenmesi, her sorunun zeminini hazırlayan kısa sunumlar gerçekleştirilmesi, her kısa sunumun ardından katılımcılara "siz olsaydınız bu durumda ne yapardınız?" sorusu ile konunun katılımcılara sorulduğu ve tartışmaya davet edildiği bir biçim öngörülmektedir. Bu biçimde ele alınabilecek konulara örnekler:

  Olgularla adli psikiyatri
  Dirençli olgularda tanı ve sağaltım
  Ektanılı olgularda tanı ve sağaltım
  Bedensel hastalığı olanlarda psikiyatrik tablolar
  Tedaviyi kabul etmeyen hastaya yaklaşım
  Özkıyım riski taşıyan hastaya yaklaşım
  Bir olguda psikoterapiye uygunluğun belirlenmesi
  Mahkemeye verilen bir psikiyatrın izleyeceği yol
  Bir olgunun formülasyonu
  Bir hastanın adım adım psikoterapi süreci
Süre: 90 dakika

Zor Olgularda Tanı ve Tedavi Oturumları

Klinisyenlerin en çok gereksinim duydukları konuların başında gelen zor olgularda tanı ve tedavinin ele alınacağı oturumlardır. Bu oturumlarda klinisyenlerin uygulamada en çok zorlandığı olgularla ilgili belirli bir konunun, olgu örnekleri ile sunulması ve literatür ve deneyim ışığında tartışılması hedeflenmektedir.

Bu oturumlarda olguların konuşmacı tarafından şu noktalara dikkat edilerek seçilmesi önerilir:

  1. Eğitici nitelikte olması
  2. İşlenmesi istenilen konu kapsamında olması.
  3. Klinisyenlerin karşılaşabileceği zor olgulara örnek olması.

Bu oturumlara önerilebilecek başlıklara örnekler:

  Tanı ve tedavide zor bipolar olgular
  Zor bipolar olgularda tanı ve tedavi
  Zor olgularda tanı ve tedavi: Bipolar bozukluklar
  Olgularla dirençli bipolar bozukluk
  Gebelik planlayan bipolar hastalara yaklaşım
Süre: 90 dakika

Geçen Yılın En Önemli Araştırmaları Oturumu

Bilimsel Çalışma Birimlerinin alanlarında bir önceki yılın en önemli araştırmalarını derleyerek sunmalarını, eleştirel bakışla değerlendirmelerini ve gelecek perspektifleri üzerinden tartışmalarını hedefleyen oturumlardır. Bu oturumlar için her yıl en çok iki Çalışma Birimine görev verilmesi planlanmaktadır.

Süre: Her Bilimsel Çalışma Birimi için 90 dakikalık bir oturum

On Soruda Bir Konu

Herhangi bir konunun on soruya indirgenerek katılımcıların ilgisini canlı tutacak bir biçimde işlenmesinin hedeflendiği oturumlardır. En çok 3 konuşmacının görev alması ve akıcı sunumlar gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Katılımcılardan görüş alınması ve tartışma bölümü aralarda yapılabileceği gibi oturum sonunda ayrılacak bölümde de gerçekleştirilebilir. Bu biçimde ele alınabilecek konulara örnekler:

  On soruda adli vaka muayenesi ve rapor yazma
  On soruda stigmatizasyon
  On soruda BDT
  On soruda kadına yönelik şiddet
  On soruda psikanalitik psikoterapi
  On soruda yas
  On soruda ilaç etkileşimleri
  On soruda TMS
  On soruda şizofrenide psikososyal girişimler
Süre: 90 dakika

Münazara

Özellikle günlük uygulamalardaki tartışmalı konuların iki farklı/karşıt bakışla ele alınmasını hedefleyen canlı tartışma toplantılarıdır. Lehte ve aleyhte konuşan iki grup tartışmacının, savundukları pozisyonu destekler literatür bulgularını derleyerek sunduğu ve canlı ve sürükleyici biçimde tartıştığı toplantılarda genel ilke olarak katılımcılara söz verilmemesi önerilir. Ancak, münazara yöneticisinin gerek başlangıçta gerekse bitişte, kendi belirleyeceği yöntemle iki karşıt görüş için katılımcılar arasında eğilim belirlemesi önerilir.

Süre: 90 dakikalık bir zaman diliminde 1 konunun 90 dakikalık veya 2 ayrı konunun 45’er dakikalık münazarası planlanabilir. Bir münazarada izlenecek zaman kullanım şeması için öneri: 10’ar dakikalık sürelerle her tartışmacı tarafından pozisyonların belirlenmesi ve savunulması; her tartışmacıya sırasıyla 5’er dakikalık ikinci ve üçüncü söz haklarının verilmesi; son 5 dakikada münazara yöneticisinin eğilim belirlemesi ve konuyu bağlaması

Kurs

Belirli bir konunun eğitiminin katılımcılarla formel ve informel etkileşime olanak verir biçimde ve uygun eğitim yöntemleri kullanılarak gerçekleştirildiği toplantılardır. Kullanılabilecek çok çeşitli yöntemlerden bazıları şunlardır: Sunum, video gösterimi, soru-yanıt-tartışma, probleme dayalı eğitim, modüler eğitim, role-playing (oyunlaştırma) küçük grup çalışmaları (uygulamalı beceri eğitimleri, geribildirimlerle eğitim vb.) Temel kavramların gözden geçirilmesi, ileri ve karmaşık bir konunun gözden geçirilmesi, özel bir konunun gözden geçirilmesi, belirli bir konuya farklı ekollerin bakışının gözden geçirilmesi, belirli bir konunun farklı yönlerinin farklı uzmanlarca ele alınması, belirli beceri kazandırma öncesi kuramsal hazırlık, belirli beceri kazandırılması kursa konu olabilecek bazı örneklerdir. Kurslar kongre programında kongrenin ilk günü açılış konuşması öncesinde yer almaktadır. Kurs başvurularının en fazla 2 oturum şeklinde planlanması gerekmektedir. Diğer etkinlik önerilerinde de olduğu gibi kurs başvuruları da hakem değerlendirme sistemi aracılığı ile değerlendirilmektedir. Kursların öğrenim hedeflerinin, öğrenim araçlarının, kurs süresinin ve eğiticinin niteliğinin ayrıntılı olarak belirtilmesi, hem kursun değerlendirme aşamasında daha uygun bir şekilde değerlendirilmesine olanak verecek hem de kongrede daha fazla katılım olmasını sağlayacaktır. Kurs başlıklarına bazı örnekler:

Kurslar sempozyum programında sempozyumun ilk günü açılış konuşması öncesinde yer almaktadır. Kurs başvurularının en fazla 2 oturum şeklinde planlanması gerekmektedir. Diğer etkinlik önerilerinde de olduğu gibi kurs başvuruları da hakem değerlendirme sistemi aracılığı ile değerlendirilmektedir. Kursların öğrenim hedeflerinin, öğrenim araçlarının, kurs süresinin ve eğiticinin niteliğinin ayrıntılı olarak belirtilmesi, hem kursun değerlendirme aşamasında daha uygun bir şekilde değerlendirilmesine olanak verecek hem de sempozyumda daha fazla katılım olmasını sağlayacaktır. Kurs başlıklarına bazı örnekler:

  Temel BDT
  Psikanalitik psikoterapilere giriş
  Bir araştırma nasıl yapılır? Planlamadan yayınlamaya bir araştırma sürecine ilişkin en temel özellikler
  Yeme bozukluklarında tedavi
  Bipolar bozukluk tanılı hastanın uzun dönem tedavisi ve izlemi
  Bir psikiyatri asistanı için temel istatistik bilgileri ve SPSS kullanımı eğitimi
  Adli psikiyatriye giriş
  Yeni mezun uzmanlar için adli psikiyatri
  Psikofarmakolojiye giriş
  Psikiyatride biyolojik tedaviler
  Akılcı psikofarmakoloji
  Özkıyım: Bir uzmanlık öğrencisi için klinikten adli süreçlere kılavuz bilgiler
  Denetimli serbestlik uygulamaları
  Psikiyatrik hastalıklarda gebelik ve lohusalık
  Bipolar hastalarda psikoeğitim

Süre: Konuya göre 90 dakikalık 1 ya da 2 oturum 

Çalışma Grupları

Belirli bir konuyu küçük gruplarda yüksek düzeyde etkileşimli bir ortamda tartışmayı (örn.katılımcıların yoğun görüş alışverişinin sağlanması amacını güden toplantılar vb.) ve / ya da belirli bir belge ya da kaynak oluşturmayı (örn. kılavuz, uzlaşı metni oluşturulması vb.) hedefleyen oturumlardır. Biçimsel olarak kısa sunumlar ve canlı, bilgilendirici ve etkileşimli tartışmaları içeren oturumlardır. Süre, konu daha fazlasını gerektirmedikçe 90 dakikadır. Bu süreyi aşabilecek çalışma grupları bir film gösterimi, uzun ve kapsamlı bir metin okunması ve tartışmaya açılması gibi farklılıkları içeren çalışma gruplarıdır.
Süre: Konuya göre 90 dakikalık 1 ya da 2 oturum

Panel

Kongrede etkileşimli ve işlevsel eğitim olanaklarına daha geniş yer vermek üzere sınırlı sayıda panele yer verilecektir. Panellerde süre 90 dakikadır. Konuşmacıların en fazla 20 dakikalık sunumlar hazırlayıp en az 30 dakikanın panelistler arasında ve katılımcılarla etkileşimli şekilde yürümesi sağlanacak tartışma şekilde yapılandırılması önerilmektedir Bu nedenle önerilen konuşmacı sayısı 3'tür. Panellerde izleyicilerin kendi fikirlerini belirtmesi, soru sorması ve bunların yanıtlanması ile panelistlerin görüş belirteceği tartışma bölümüne önemli bir yer ayrılmasının mutlaka uygulanması önerilir.
Süre: 90 dakika

Uzmanla Buluşma

Belirli bir konuda uzmanlığı ve/ya da deneyimleri bulunan bir uzmanın deneyimlerini paylaşmasına olanak yaratan küçük grup toplantılarıdır. Genellikle meslekte kıdemli uygulayıcılarla meslekte nispeten yeni ya da deneyim arttırma gereksinimi duyan uygulayıcıların bir araya getirilmesini hedefleyen toplantılardır. Yapılandırılmamış olabileceği gibi yarı yapılandırılmış biçimde de yürütülebilir. Uzmanla buluşma genellikle konu yönünden açık çerçeveli bir toplantı olarak gerçekleştirilmektedir. Ancak konunun çerçevesi nispeten belirli sınırlarda da tutulabilir. Uzmanın önerisi aksi yönde olmadığı sürece en çok verimin alınabilmesi için katılımcı sayısının 15-20 ile sınırlandırılması önerilir. Bundan amaç küçük grup ortamının oluşturulabilmesine zemin hazırlamaktır.
Süre: 90 dakika